• Mã kích hoạt dùng thử chỉ được cấp 1 lần
  • Nếu email không tồn tại hệ thống sẽ không gửi lại mã kích hoạt  dùng thử
  • Nếu không thấy email trong inbox vui lòng kiểm tra lại mục spam trong mail

  • Copy mã đăng ký trên auto điền vào form để lấy mã kích hoạt

Lấy mã kích hoạt dùng thử