Card AMD

 • Click chuột phải vào màn hình desktop chọn Configure Switchable Graphics

 • Ấn vào nút Add Application

 • Chọn đường dẫn đến
  • C:\Program Files (x86)\BlueStacks\HD-Frontend.exe hoặc C:\Program Files\BlueStacks\HD-Frontend.exe
  • C:\Program Files (x86)\Nox\bin\Nox.exe hoặc C:\Program Files\Nox\bin\Nox.exe
  • C:\KOPLAYER\KOPLAYER.exe
  • C:\Program Files\Microvirt\MEmu\MEmu.exe
  • C:\ProgramData\BlueStacks\Client\Bluestacks.exe
 • Chỉnh High Performance

 • Ấn Apply và bật lại giả lập

Card NVIDIA

 • Mở NVIDIA Control Panel

 • Chọn 3D Settings > Manage 3D Settings > Program Settings

 • Ấn nút Add chọn đường dẫn đến file như bên AMD
 • Chỉnh High Performance

 • Nếu NVIDIA Control Panelko có chọn High Performance thì vào adjust image setting with preview chọn Quality

 • Ấn Apply và bật lại giả lập