Hướng dẫn cập nhật phiên bản mới của AutoVLM Clone

1.Bước 1:

– Mở hết giả lập lên để auto nhận

– Cài đặt cấu hình auto cho bất kỳ 1 giả lập nào (không cần thiết lập danh sách tài khoản)

– Sau đó click vào nút menu của giả lập đó trong danh sách giả lập trên auto và xuất file cấu hình ra

2.Bước 2:

– Click vào nút menu của từng giả lập còn lại trong danh sách giả lập trên auto để nhập lại cấu hình từ file vừa xuất ra ở bước 1

 

3.Bước 3:

– Đồng bộ lại danh sách tài khoản cũ từ phiên bản cũ

– Click vào nút menu của từng giả lập còn lại trong danh sách giả lập trên auto và chọn file account-1.txt hoặc account-x.txt. Số thứ tự đằng sau account- tương ứng với cửa sổ 1 2 3 trên phiên bản cũ